ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στις 28/3/2017 Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων, καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                  

Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία της Πράξης:

«Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια»

 

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διοργανώνει Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων, καθώς και των ωφελειών τους για την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο της Πράξης «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια». Η εν λόγω Πράξη εντάσσεται στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 10:30π.μ. στο Ξενοδοχείο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ στην Πτολεμαΐδα (3ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Φλώρινας).

Λίγα λόγια για το έργο

Ενημερωτικά, στο πλαίσιο του έργου τα Νοσοκομεία Κοζάνης ‘’Μαμάτσειο’’ Πτολεμαΐδας ‘’Μποδοσάκειο’’ εφαρμόζουν ένα σχέδιο παρεμβάσεων, το οποίο παράλληλα με τη συνεχή́ βελτίωση των υπηρεσιών υγειάς θα επιφέρει σημαντική́ εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπακόλουθα σημαντική́ μείωση στις δαπάνες ενέργειας των νοσοκομείων καθώς και μείωση της εκπομπής των αέριων ρύπων σε τοπικό́ επίπεδο. Επιχειρείται σύμφωνα με το σχεδιασμό́, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων, σε ζεστά́ νερά́ χρήσης, αλλά́ και για την κάλυψη σημαντικού́ μέρους των αναγκών για θέρμανση και ψύξη.

Η εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων, θα επιτρέψει στα δυο Νοσοκομεία να μη χρησιμοποιούν καθόλου πετρέλαιο για τη θέρμανση ζεστού́ νερού́ χρήσης, τη θερινή́ περίοδο, όταν δε λειτουργεί́ η τηλεθέρμανση, θα περιορίσουν σημαντικά́ τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την ψύξη των Νοσοκομείων την ίδια περίοδο, ενώ́ θα μειώσουν και την ανάγκη για τηλεθέρμανση τη χειμερινή́ περίοδο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ