ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διάρθρωση - Οργάνωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από δύο (2) Τομείς

 Α) 1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  αποτελείται από 4 Τμήματα :

1. ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2. ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
3. ΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
4. ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

 Β) 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  αποτελείται από 6 Τμήματα που καλύπτουν:

1. ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
2. ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3. ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
4. ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
5. ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
6. ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:

α.Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς,σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών,

β. Η προώθηση και η προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης,επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων,Π.Δ. τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταστροφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων,διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης,τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

Τομεάρχης 1ου Νοσηλευτικού Τομέα

Καραθανάση Αργυρή

Τομεάρχης 2ου Νοσηλευτικού Τομέα

Παπανικολάου Φωτεινή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΕΝΕΣ
  Π.Ε Νοσηλευτικής 6 3 3
  Τ.Ε Νοσηλευτικής 120 93 27
  Τ.Ε Μαιευτικής 18 7 11
  Τ.Ε Επισκεπτών Υγείας 2 4 (2 αποσπασμένοι) ---
  Δ.Ε Νοσηλευτικής 90 57 35
  ΣΥΝΟΛΟ 236 160 76
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΕΝΕΣ
  Y.E. Βοηθ. Υγειον. Προσ.  32 23  9
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 268 183 85

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο Νοσοκομείο συγκροτείται - με βάση την κείμενη νομοθεσία - Νοσηλευτική Επιτροπή (ΝΟ.Ε.), η οποία γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Δ.Σ. μέσω της Προέδρου της ΝΟ.Ε. που είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, η οποία διαχειρίζεται την υλοποίηση των αποφάσεων.

 

Η νοσηλευτική επιτροπή συστάθηκε στις 17-01-2017 και απαρτίζεται από τους:

 • Λιόπα Παναγιώτα, Διευθύντρια ΝΥ, πρόεδρος
 • Βαρσαμόπουλο Κων/νο, προϊστάμενο χ/κου τομέα, αντιπρόεδρος
 • Γεωργανάκη Αικατερίνη, προϊσταμένη π/θ τομέα, μέλος
 • Τσιαβή Χριστίνα, νοσηλεύτρια ΤΕ, π/θ τομέα, μέλος
 • Βίλδου Ζήσω, νοσηλεύτρια ΤΕ, χ/κου τομέα, γραμματέας
 • Κουκουβίκης Δημήτριος, ΔΕ βοηθός νοσηλευτή, μέλος

Η ΝΟ.Ε συνεδριάζει μια φορά κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα και εκτάκτως όταν χρειαστεί .

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες συνίστανται:

Οργάνωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

 1. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών.
 2. Διαχείριση εκπαιδευτικών αναγκών φοιτητών και μαθητών Νοσηλευτικής.
 3. Συνεργασία με τα Νοσηλευτικά στελέχη για τη βελτίωση της Νοσηλευτικής Φροντίδας μέσα από την εκπαίδευση.
 4. Οργάνωση εκπαιδευτικών Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

Απώτερος σκοπός της λειτουργίας του γραφείου εκπαίδευσης αποτελεί:

 1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και
 2. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

 

Οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται στο προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας και εφαρμόζεται από το γραφείο εκπαίδευσης είναι:

 1. Η συνεχής ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να βελτιωθεί και ποιοτικά η επίδοση στα καθήκοντά του.
 2. Η ανάπτυξη διαφορετικών ή νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες της υπηρεσίας
 3. Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής του προσωπικού κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης.

Στο Γραφείο Εκπαίδευσης ορίστηκε υπεύθυνη η Νοσηλεύτρια ΠΕ ,MSc , Αντωνιάδου Χαρούλα.

 

Το τηλέφωνο του γραφείου εκπαίδευσης :2461352623 και το email : gekpaid@mamat>sio.gr

 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ