ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ/ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ/ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τομεάρχες

1. Ιεραρχικά αναφέρεται στον Νοσηλευτικό Διευθυντή και ο ίδιος κατευθύνει έναν ορισμένο αριθμό Προϊσταμένων τμημάτων που του έχει ανατεθεί.

2. Αναφέρει τις εργασίες του γραπτά και προφορικά στο Νοσηλευτικό Διευθυντή και τα σχετικά με την λειτουργία των Νοσηλευτικών Μονάδων και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

3. Κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών Νοσηλευτικών κανονισμών του Νοσοκομείου.

4. Βρίσκεται συνέχεια στα νοσηλευτικά τμήματα και μονάδες, συνεργάζεται με τον προϊστάμενο για τη διεξαγωγή της εργασίας, επιλύει επιτόπου τα αναφυόμενα προβλήματα, ελέγχει την παρεχόμενη Νοσηλευτική φροντίδα και υποστηρίζει τους προϊσταμένους τμημάτων και μονάδων, αλλά και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό.

5. Συντονίζει το πρόγραμμα των τμημάτων και μονάδων ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του Τομέα του.

6. Είναι επιφορτισμένος με διοικητικά καθήκοντα.

7. Κάνει εκτίμηση των Γενικών Νοσηλευτικών αναγκών και του προσωπικού.

8. Κάνει ποσοτική και ποιοτική αναμέτρηση και ανάλυση του προσωπικού για να αξιοποιηθεί αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα.

9. Κάνει μελέτες που αφορούν την εύρεση των πραγματικών αναγκών του αρρώστου.

10. Προσδιορίζει παραμέτρους (θετικές ή αρνητικές) με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και διεργασίας.

11. Ευαισθητοποιεί το Νοσηλευτικό προσωπικό στις Νέες Τεχνολογίες.

12. Φροντίζει για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

13. Ευαισθητοποιεί και κατευθύνει το Νοσηλευτικό προσωπικό σε θέματα εκπαίδευσης των αρρώστων και ιδιαίτερα σε χρόνια και κοινωνικά νοσήματα ως Νοσηλευτική Παρέμβαση.

14. Σε συνεργασία με τον Τομέα εκπαίδευσης οργανώνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα (γενικά ή ειδικά, ανάλογο έντυπο υλικό κ.λ.π.) για την ανάπτυξη του δυναμικού, με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης, της καταλληλότητας και της συμπεριφοράς εργασίας του προσωπικού.

15. Προσανατολίζει τους Νεοπροσλαμβανόμενους του Τομέα του, με σκοπό την συνειδητοποίηση της φιλοσοφίας της ΝΥ, τους κανονισμούς του νοσοκομείου και του Τομέα της Πρωτοβάθμιας φροντίδας νοσηλείας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της θέσης των.

16. Ενδιαφέρεται και συμμετέχει στον κανονισμό της εκπαίδευσης όλου του προσωπικού Υγείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό του νοσοκομείου.

17. Ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους για τα δικαιώματα των νοσηλευομένων (χρήστες υπηρεσιών υγείας) και ενημερώνει τους Νοσηλευόμενους γι' αυτό.

18. Κάνει νοσηλευτικές έρευνες και λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα.

19. Διδάσκει σε σπουδαστές, μαθητές Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Νοσηλευτικού προσωπικού θέματα νοσηλευτικά ή άλλου σχετικού ενδιαφέροντος

20. Ελέγχει και αξιολογεί το προτεινόμενο προς χρήση υγειονομικό υλικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό μετά από συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τομέα του.

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

ΜΑΘΕ,ΠΡΟΛΑΒΕ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (1-4)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ
ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ