29-02-2012 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εκτύπωση

                                                                   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ A T I A
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
3η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
TMHMA OIKONOMIKO                                                            ΚΟΖΑΝΗ 29-2-2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                     Αριθ.πρωτ. 1653  /29-2-2012
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1                                                        ΑΔΑ: Β4ΠΩ4690ΒΣ-ΜΤΑ
Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΤΗΛ: 24610-67639
FΑΧ : 24610-67869
E-MAIL:promithies @ Mamatsio.gr

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ME ΚΩΔΙΚΟ CPV: 44115210-4   - ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Διακήρυξη  29/2011

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ     ΕΠΥ, ΥΥΚΑ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    Γενικό Νοσοκομείο Koζάνης και Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    Χαμηλότερη Τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    Ημερομηνία: 8-3-2012
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα : 13:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Ημερομηνία: 9-3-2012
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα :  12:00 π.μ.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Γ.Ν.Κοζάνης, Γραφείο Προμηθειών,
Γ.Ν.Κοζάνης , Μαματσίου 1, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ    ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)    1429
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     35.000,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Εκ των οποίων οι 15.000,00 ¤ αντιστοιχούν στο Γ. Ν. Κοζάνης και οι
20.000,00 ¤ στο Γ. Ν. Πτολεμαϊδας
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ    ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    ετήσια

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των  Νοσοκομείων


Έχοντας υπόψη :

Τους Νόμους και τα προεδρικά Διατάγματα περί προμηθειών καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών όπως ισχύουν σήμερα  και ειδικότερα:
Το Ν.2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/ 30-9-2010) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335).
Τις διατάξεις του Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α΄/2002) «διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων» (άρθρο 4) που αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 14-2-2005 ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδηματος.
Το Ν 2955/01  «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
Το Ν.2362/1995  «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
Το Ν.2889/2001  «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
Το Π.Δ.118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα.
Το Ν.3580/07 –(ΦΕΚ 134./Α΄/ 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
Το Ν.3329/2005 – «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
Το Π.Δ. 60/2007 , Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών » όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.(ΦΕΚ64/Α/2007)
Την  εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. υπ΄αρίθμ.1/4516/25-5-10
 Την αρίθμ.ΔΥ6Α/ΓΠ οικ.36932/17-3-09 (ΦΕΚ 545/τα Β24-3-09) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας »
Την υπ΄αρίθμ.6588/21-07-2011 ΚΥΑ « Έγκριση  Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
Την αρίθμ. 75280/06-09-2011 (ΦΕΚ 2054/Β/14-09-11)  Απόφαση Υφυπουργού ΥΚΑ Περιφερειών και των Φορέων Υγείας του ΥΥΚΑ, έτους 2011.
 Το αρίθμ. πρωτ.8414/3-10-2011 έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το οποίο στάλθηκαν οι οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011-2012 .
Την αρίθμ.838/16-12-2011 Απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας με θέμα «χορήγηση εξουσιοδότησης στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαϊδας για την υλοποίηση των διαγωνισμών από το ΠΠΥΥ έτους 2011- πιστώσεις 2011.
Την αρίθμ. 471/20-12-2011  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κοζάνης με την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη για την διενέργεια των διαγωνισμών οι οποίοι αποτελούν  το 25% (επί του τακτικού) συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος προμηθειών με τους διαγωνισμούς που πρέπει να προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2011 από πιστώσεις του έτους 2011.
Την αρίθμ.207/22-12-2011 Απόφαση του Aναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Κοζάνης για τον ορισμό μελών  Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού για τα  διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
 Την αρίθμ.212/29-12-2011 Απόφαση της Διοικήτριας των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων για τον ορισμό μελών  Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού.
Την αριθμ.484/30-12-2011   Απόφαση του Δ.Σ  του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω κοινού διαγωνισμού.
Την αρίθμ. 3/5-1-2012  Απόφαση του Αναπληρ.Διοικητή του Νοσοκομείου για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών των προμηθειών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων.
Την αριθμ.81/28-2-2012   Απόφαση του Δ.Σ  των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων για την επαναπροκήρυξη του ανωτέρω κοινού διαγωνισμού.
Τις σχετικές πιστώσεις του ΚΑΕ:   1429 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.


ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Κοινό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων- με κωδικό CPV 44115210-4 - για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Κοζάνης  και Πτολεμαϊδας, προϋπολογισθείσας δαπάνης  35.000,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
(Από την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 35.000,00 ¤ , οι  15.000,00 ¤ αντιστοιχούν στον Γ.Ν.Κοζάνης και οι 20.000,00 ¤ στο Γ.Ν.Πτολεμαϊδας)

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.

3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΗΜΕΡΑ    ΩΡΑ
Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
« ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ »
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    9-3-2012    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    12:00
Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου και γίνονται δεκτές μέχρι την 8-3-2012  και ώρα 13:30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών . Σε περίπτωση μετατροπής / συγχώνευσης / απορρόφησης επιχειρήσεων, στην εμπειρία θα συνυπολογίζονται και τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης με την αρχική της μορφή.


AΡΘΡΟ  1
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
-    δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
-    δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους ( εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης , κύριας και επικουρικής ), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (A΄101),όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό  διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
2. Παραστατικό εκπροσώπησης μαζί με την προσφορά εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 1 συνιστά λόγο  αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.


AΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη , κατά ανώτερο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

AΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κύριος φάκελος, περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει όλα τα έγγραφα τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης .
Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με την Υποενότητα 3.2.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς» σύμφωνα προς τους όρους των Υποενοτήτων 3.3, 3.4 και 3.5 της διακήρυξης. Όλες οι σελίδες του φακέλου αυτού θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»
«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
 3η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. Αριθμ. : 29/2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 9-3-2012
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε κάθε φάκελο όλα τα σχετικά έγγραφα/έντυπα (δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική προσφορά) θα υπάρχουν εις διπλούν: (1) Πρωτότυπο και ένα (1) ακριβές αντίγραφο.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σΆ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 
3.2 Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς από τo περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Το περιεχόμενο του Φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα εξής:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού ,τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα
 Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν ή κατασκευάζονται τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο εγκατατάστασής του, επίσης την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφερομένων ειδών.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
 Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του κάθε προμηθευτή.

Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση.

3.3 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.5  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενο είδος .
3.6 Διευκρινήσεις που δίνονται από προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
3.7 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά  την  προσφορά ως εμπιστευτικών .
«Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επΆ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά  μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου».
3.8 Η αναθέτουσα αρχή μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών , διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμών, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι συμφέρουσες με βάση συγκριτικά στοιχεία (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, τιμών Νοσοκομείων κ.λ.π.) κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής διενέργειας και  αξιολόγησης του διαγωνισμού.

AΡΘΡΟ 4
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή με την παρακάτω διαδικασία:
1. Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς,  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται.

AΡΘΡΟ 5
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία από την παράδοση και την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή , βάσει των αιτούμενων για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών.

AΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για  την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .


AΡΘΡΟ 7
ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην προσφορά θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης , που δεν πρέπει να είναι ανώτερος των τριών ημερών  (3) ημερών από την ημέρα της τηλεφωνικής παραγγελίας από τον αρμόδιο υπάλληλο της αποθήκης υλικού. Η παράδοση  των υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων  θα γίνει τμηματικά καθ΄όλη την διάρκεια του έτους στις αποθήκες υλικών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων.
Η μεταφορά- παράδοση των ειδών γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή και στα δύο νοσοκομεία.

AΡΘΡΟ 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης ή καθυστέρησης της  παράδοσης των ειδών της σύμβασης , η αναθέτουσα αρχή δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ 118/07 άρθρα 32 και 34.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
           
    Αναλώσιμο υδραυλικό υλικό για  Γ. Νοσοκομείο Κοζάνης και Γ. Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας       
        ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ    ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Α/Α    ΕΙΔΟΣ    ΠΟΣΟΤ.    ΠΟΣΟΤ.
1    ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 15    15
2    ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 15    15
3    ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 10    10
4    ΜΟΥΦΕΣ ΧΜΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 10    10
5    ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 40    30
6    ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 40    30
7    ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 10    15
8    ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 10    15
9    ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 10    15
10    ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 10    15
11    ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 20    10
12    ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 20    10
13    ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 5    10
14    ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 5    10
15    ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 5    10
16    ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 5    10
17    Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 5    5
18    Β.Ε ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 5    5
19    ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 5    5
20    ΗΜΙΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 5    5
21    ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 20    5
22    ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 20    15
23    ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 5    5
24    ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 5    5
25    ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 10    5
26    ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ22    ΤΕΜ 6    5
27    ΣΥΣTOΛΙKA ΤΑΦ ΧΑΛΚΟΥ Φ28    ΤΕΜ 6    5
28    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ15 Χ1/2''    ΤΕΜ 40    30
29    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ18 Χ1/2''    ΤΕΜ 40    30
30    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ22 Χ3/4''    ΤΕΜ 6    10
31    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ Φ28 Χ1''    ΤΕΜ 6    10
32    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ15 Χ1/2''    ΤΕΜ 15    15
33    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ Φ18 Χ1/2''    ΤΕΜ 15    15
34    ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΘΗΛΥΚΑ Φ18 Χ1/2''    ΤΕΜ 5    10
35    XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ15    Μ 39    Μ 30
36    XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ18    Μ 39    Μ 30
37    XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ22    Μ 21    Μ 21
38    XAΛKOΣΩΛHΝAΣ Φ28    Μ 21    Μ 21
39    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 30    20
40    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 30    20
41    ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ15    ΤΕΜ 40    30
42    ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ18    ΤΕΜ 40    30
43    ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ22    ΤΕΜ 30    20
44    ΣΤΗΡΙΓΜΑ XAΛKOΥ ΙΙ Φ28    ΤΕΜ 30    20
45    ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΜΑΛΑΚΗ ΚΑΛΑΙ ΓΕΡΜΑΝ    ΤΕΜ 20    15
46    ΚΟΛΛΗΣΗ XAΛΚOΥ ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΣΗΜ.    ΚΙΛΟ 0,5    35 κιλα
47    ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ    ΚΙΛΟ 5    5 κιλα
48    ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ    ΤΕΜ 10    10
49    ΒΟΡΑΚΑΣ ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ    ΤΕΜ 5    5
50    ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ15    ΤΕΜ 5    10
51    ΤΑΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ18    ΤΕΜ 5    10
52    ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ20    Μ 40   
53    ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
54    ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
55    ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
56    ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
57    ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
58    ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ20)    ΤΕΜ 5   
59    ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ Φ25    Μ 20   
60    ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
61    ΜΑΣΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟΣ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
62    ΤΑΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΟ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
63    ΓΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
64    ΒΑΝΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
65    ΜΟΥΦΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΗ (ΓΙΑ Φ25)    ΤΕΜ 3   
66    ΣΩΛΗΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16 Χ 2    Μ 30   
67    ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16 Χ 2 ΘΗΛΥΚΑ    ΤΕΜ 20   
68    ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16 Χ 2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ    ΤΕΜ 20   
69    ΡΑΚΟΡ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 16 Χ 2    ΤΕΜ 20   
70    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2''    ΤΕΜ 40    30
71    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4''    ΤΕΜ 30    20
72    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1''    ΤΕΜ 25    20
73    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''    ΤΕΜ 20    15
74    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''    ΤΕΜ 15    10
75    ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2''    ΤΕΜ 5    5
76    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2''    ΤΕΜ 60    40
77    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4''    ΤΕΜ 60    40
78    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1''    ΤΕΜ 50    40
79    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/4''    ΤΕΜ 45    30
80    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1 1/2''    ΤΕΜ 40    30
81    ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2''    ΤΕΜ 5    10
82    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1/2''    ΤΕΜ 60    20
83    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 3/4''    ΤΕΜ 20    20
84    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1''    ΤΕΜ 35    15
85    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''    ΤΕΜ 30    15
86    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''    ΤΕΜ 30    15
87    ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (ΚΟΡΔ.) ΙΑΠΩΝ. 2''    ΤΕΜ 15    10
88    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 40    40
89    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 30    30
90    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4''    ΤΕΜ 30    20
91    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 1/2''    ΤΕΜ 5    5
92    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''Χ 3/4''    ΤΕΜ 5    5
93    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1/2''    ΤΕΜ 15    10
94    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 3/4''    ΤΕΜ 15    10
95    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1''    ΤΕΜ 10    10
96    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''Χ 1''1/4    ΤΕΜ 10    10
97    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1/2''    ΤΕΜ 5    5
98    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 3/4''    ΤΕΜ 5    5
99    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''    ΤΕΜ 5    10
100    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/4''    ΤΕΜ 7    10
101    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2''Χ 1''1/1''    ΤΕΜ 7    10
102    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 3/4'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 30    30
103    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 10    10
104    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1'' Χ 3/4''    ΤΕΜ 15    15
105    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒ. ΑΓΓ. ΙΑΠΩΝ. 1/2'' Χ 3/8''    ΤΕΜ 5    10
106    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1/2''    ΤΕΜ 20    30
107    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 3/4''    ΤΕΜ 20    20
108    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1''    ΤΕΜ 20    20
109    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/4''    ΤΕΜ 15    10
110    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 1/2''    ΤΕΜ 15    10
111    ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 2''    ΤΕΜ 15    10
112    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1/2''    ΤΕΜ 30    20
113    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 3/4''    ΤΕΜ 20    15
114    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1''    ΤΕΜ 10    10
115    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4''    ΤΕΜ 15    10
116    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2''    ΤΕΜ 15    10
117    ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΙΑΠΩΝ. 2''    ΤΕΜ 10    10
118    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1/2''    Μ. 30    30
119    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 3/4''    Μ. 30    30
120    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1''    Μ. 30    30
121    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/4''    Μ. 18    18
122    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 1'' 1/2''    Μ. 12    12
123    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ. 2''    Μ. 12    12
124    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2''    ΤΕΜ 40    30
125    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4''    ΤΕΜ 30    20
126    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1''    ΤΕΜ 25    20
127    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4''    ΤΕΜ 20    15
128    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2''    ΤΕΜ 15    15
129    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2''    ΤΕΜ 15    15
130    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2''    ΤΕΜ 15    15
131    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4''    ΤΕΜ 15    15
132    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1''    ΤΕΜ 15    15
133    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
134    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
135    ΜΟΥΦΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2''    ΤΕΜ 5    5
136    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2''    ΤΕΜ 20    30
137    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4''    ΤΕΜ 20    20
138    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1''    ΤΕΜ 20    15
139    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    15
140    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
141    ΓΩΝΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2''    ΤΕΜ 5    5
142    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1/2''    ΤΕΜ 20    20
143    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 3/4''    ΤΕΜ 20    20
144    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1''    ΤΕΜ 10    10
145    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
146    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
147    ΤΑΦ ΜΑΥΡΑ ΚΟΡΔ. (ΙΑΠΩΝ.) 2''    ΤΕΜ 5    5
148    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 3/4''Χ1/2''    ΤΕΜ 15    15
149    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ1/2''    ΤΕΜ 15    15
150    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1''Χ3/4''    ΤΕΜ 15    15
151    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 10    10
152    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 3/4''    ΤΕΜ 10    10
153    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/4'' Χ 1''    ΤΕΜ 10    10
154    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 5    10
155    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 3/4''    ΤΕΜ 5    10
156    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1''    ΤΕΜ 5    10
157    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 1'' 1/2'' Χ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 5    5
158    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1/2''     ΤΕΜ 5    5
159    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 3/4''     ΤΕΜ 5    5
160    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1''     ΤΕΜ 5    5
161    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 5    5
162    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΜΕΡ. ΙΑΠΩΝ. 2'' Χ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 5    5
163    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1/2''    ΤΕΜ 15    10
164    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 3/4''    ΤΕΜ 15    10
165    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1''    ΤΕΜ 10    10
166    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
167    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
168    ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΑ (ΙΑΠΩΝ.) 2''    ΤΕΜ 5    5
169    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1/2''    Μ.30    30
170    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 3/4''    Μ.30    30
171    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''    Μ.30    30
172    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/4''    Μ.20    20
173    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1''1/2''    Μ.20    20
174    ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 2''    Μ.10    10
175    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1/2''    ΤΕΜ 30    20
176    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 3/4''    ΤΕΜ 30    20
177    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1''    ΤΕΜ 20    15
178    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
179    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
180    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ 2''    ΤΕΜ 5    5
181    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2''    ΤΕΜ 30    20
182    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4''    ΤΕΜ 30    20
183    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1''    ΤΕΜ 20    15
184    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 20    15
185    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
186    ΤΑΠΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 2''    ΤΕΜ 5    5
187    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1/2''    ΤΕΜ 20    20
188    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 3/4''    ΤΕΜ 20    20
189    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1''    ΤΕΜ 15    15
190    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
191    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
192    ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ Ι 2''    ΤΕΜ 5    5
193    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 20    15
194    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4''    ΤΕΜ 20    15
195    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1''    ΤΕΜ 20    15
196    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
197    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
198    ΜΑΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΙΑΠΩΝ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2''    ΤΕΜ 10    10
199    ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2''    ΤΕΜ 20    20
200    ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 1/2''    ΤΕΜ 10    5
201    ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/8'' Χ 1/2'' ΟΡΕΙΧΑΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ    ΤΕΜ 30    30
202    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1/2''    ΤΕΜ 3    5
203    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 3/4''    ΤΕΜ 3    5
204    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1''    ΤΕΜ 5    10
205    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/4''    ΤΕΜ 5    10
206    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 1'' 1/2''    ΤΕΜ 5    10
207    ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΛΑΠΕ ΚΑΘ. 2''    ΤΕΜ 5    10
208    ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΑ 1/2''    ΤΕΜ 20    20
209    ΜΙΝΙ ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΘΘ 1/2''    ΤΕΜ 20    20
210    ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1/2'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ    ΤΕΜ 10    20
211    ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 3/4'' ΜΕ ΡΑΚΟΡ    ΤΕΜ 10    15
212    ΣΧΑΡΑΚΙ ΣΙΦΩΝΙΟΥ Φ 10    ΤΕΜ 20    50
213    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 1/2''    ΤΕΜ 10    5
214    ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 6ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ    ΤΕΜ 5    15
215    ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 3/8'' 10ατμ Φ63 ΚΑΤΩ ΟΥΡΑ    ΤΕΜ 5    10
216    ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/8''    ΤΕΜ 20    20
217    ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1/2''    ΤΕΜ 20    30
218    ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 3/4''    ΤΕΜ 20    30
219    ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 1''    ΤΕΜ 20    20
220    ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ15    Μ. 10    10
221    ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ18    Μ. 10    10
222    ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ22    Μ. 10    10
223    ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ28    Μ. 10    10
224    ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ35    Μ. 10    10
225    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2''    ΤΕΜ 3    5
226    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4''    ΤΕΜ 3    5
227    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1''    ΤΕΜ 5    5
228    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 2    5
229    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1/2''    ΤΕΜ 30    30
230    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 3/4''    ΤΕΜ 30    30
231    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1''    ΤΕΜ 30    30
232    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 20    20
233    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 20    20
234    ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛ. ΟΛΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ 2''    ΤΕΜ 10    10
235    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 40    50
236    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 3/4''    ΤΕΜ 5    10
237    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 20    15
238    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 3/4''    ΤΕΜ 5    10
239    ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΙΚΡΟΣ 1/8    ΤΕΜ 20    30
240    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 15    15
241    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 3/4''    ΤΕΜ 15    15
242    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1''    ΤΕΜ 15    10
243    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 10    10
244    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 10    10
245    ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 2''    ΤΕΜ 10    10
246    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 10mm    ΤΕΜ 20    30
247    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 15mm    ΤΕΜ 30    20
248    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 20mm    ΤΕΜ 30    20
249    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 25mm    ΤΕΜ 30    15
250    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 30mm    ΤΕΜ 10    10
251    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 35mm    ΤΕΜ 10    5
252    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 40mm    ΤΕΜ 10    5
253    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 45mm    ΤΕΜ 10    5
254    ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΩΜΕ Β.Τ. 1/2'' 50mm    ΤΕΜ 10    5
255    ΡΟΔΑΚΙ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΚΟΚΟΦΤΗ    ΤΕΜ 4    5
256    ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ    ΤΕΜ 30    30
257    ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΝΙΚΕΛ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 20    25
258    ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ (LAMAPLAST)     ΤΕΜ 15    20
259    ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ (LAMAPLAST)     ΤΕΜ 15    15
260    ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΝΤΟΥΣ 1.50m Β.Τ.    ΤΕΜ 40    40
261    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.30 Β.Τ.    ΤΕΜ 35    20
262    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.40 Β.Τ.    ΤΕΜ 35     20
263    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.50 Β.Τ.    ΤΕΜ 10    20
264    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.60 Β.Τ.    ΤΕΜ 10    10
265    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.70 Β.Τ.    ΤΕΜ 10    10
266    ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 0.80 Β.Τ.    ΤΕΜ 10    10
267    ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1/2'' Χ 3/8''    ΤΕΜ 6    10
268    ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 3/4'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 25    20
269    ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 1/2''    ΤΕΜ 6    10
270    ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚ. ΑΜΕΡ. 1'' Χ 3/4''    ΤΕΜ 6    10
271    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1/2''    ΤΕΜ 5    20
272    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 3/4''    ΤΕΜ 5    10
273    ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1''    ΤΕΜ 5    10
274    ΤΕΦΛΟΝ    ΤΕΜ 150    150
275    ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ CLEAN ΔΥΟ ΠΟΔΟΣ    ΤΕΜ 3   
276    ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ    ΤΕΜ 30    30
277    ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΙΚΡΟ     ΤΕΜ 1    1
278    ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΣΑΙΟ    ΤΕΜ 1    1
279    ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΓΑΛΟ     ΤΕΜ 1    1
280    ΚΟΛΛΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ    ΤΕΜ 6    5
281    ΚΑΝΑΒΙ    ΚΙΛΟ 10    ΚΙΛΑ 10
282    ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 8mm    Μ 5    Μ 5
283    ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΠΑΧΟΥΣ 12mm    Μ 5    Μ 5
284    ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ    ΤΕΜ 40    40
285    ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ    ΤΕΜ 40    30
286    ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ    ΤΕΜ 10    5
287    ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΙΚΡΟΣ    ΤΕΜ 5    5
288    ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝlΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ    ΤΕΜ 15    15
289    ΒΡΥΣΗ ΚΗΠΟΥ    ΤΕΜ 10    15
290    ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 16 Χ 2.5mm    Μ. 30    30
291    ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 18 Χ 2.5mm    Μ. 100    100
292    ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΜΑΥΡΟ 22 Χ 3mm    Μ. 100    30
293    ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣΕΝ. 18 Χ 2.5 mm    ΤΕΜ 30    30
294    ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΑΡΣΕΝ. 22 Χ 3 mm    ΤΕΜ 10    10
295    ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΘΗΛΥΚ. 16 Χ 2.5 mm    ΤΕΜ 30    30
296    ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ    ΤΕΜ 20    10
297    ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΧΡΩΜΕ Β.Τ.    ΤΕΜ 15   
298    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 15    15
299    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1/2''    ΤΕΜ 15    15
300    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 3/4''    ΤΕΜ 15    10
301    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1''    ΤΕΜ 10    5
302    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/4''    ΤΕΜ 5    5
303    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1'' 1/2''    ΤΕΜ 5    5
304    ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2''    ΤΕΜ 2    2
305    ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/4'' Χ Φ40    ΤΕΜ 20    30
306    ΣΠΙΡΑΛΩΤΟ ΣΙΦΩΝΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1'' 1/2'' Χ Φ40    ΤΕΜ 20    30
307    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ FIORE    ΤΕΜ 4    4
308    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΥΠΟΥ FIORE     ΤΕΜ 4    4
309    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ FIORE ΜΠΑΝΙΕΡΟΣ    ΤΕΜ 10    15
310    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FIORE    ΤΕΜ 25    40
311    ΠΟΜΟΛΟ (ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ) ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ    ΤΕΜ 20    50
312    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ    ΤΕΜ 15    30
313    ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ    ΤΕΜ 10    10
314    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ Φ20Χ12''     ΤΕΜ 10    10
315    ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ    ΤΕΜ 10    10
316    ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 1/2''    Μ. 100    100
317    ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Η ΜΠΛΕ 3/4''    Μ. 50    50
318    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ32    Μ. 20    20
319    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ40    Μ. 30    30
320    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ50    Μ. 30    30
321    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ75    Μ. 40    40
322    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ100    Μ. 40    40
323    ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ Φ125    Μ. 15    15
324    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87° Φ32    ΤΕΜ. 15    10
325    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87° Φ40    ΤΕΜ. 15    10
326    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87° Φ50    ΤΕΜ. 15    10
327    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87° Φ75    ΤΕΜ. 15    10
328    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87° 100    ΤΕΜ. 20    15
329    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 87°Φ125    ΤΕΜ. 10    10
330    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45° Φ32    ΤΕΜ. 15    10
331    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45° Φ40    ΤΕΜ. 15    10
332    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45° Φ50    ΤΕΜ. 15    10
333    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45° Φ75    ΤΕΜ. 15    15
334    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45° 100    ΤΕΜ. 15    20
335    ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Β.Τ. 6 ατμ 45°Φ125    ΤΕΜ. 15    10
336    ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ32    ΤΕΜ. 10    10
337    ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ40    ΤΕΜ. 10    10
338    ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ50    ΤΕΜ. 10    10
339    ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ75    ΤΕΜ. 10    10
340    ΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ100    ΤΕΜ. 10    10
341    ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ32    ΤΕΜ. 10    10
342    ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ40    ΤΕΜ. 10    10
343    ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ50    ΤΕΜ. 10    10
344    ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ75    ΤΕΜ. 10    10
345    ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ100    ΤΕΜ. 10    10
346    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ40Χ32    ΤΕΜ. 10    20
347    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ40    ΤΕΜ. 10    10
348    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ50Χ32    ΤΕΜ. 10    10
349    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ32    ΤΕΜ. 10    10
350    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ40    ΤΕΜ. 10    10
351    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ75Χ50    ΤΕΜ. 10    10
352    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ40    ΤΕΜ. 10    10
353    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ50    ΤΕΜ. 10    10
354    ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. 6ατμ Φ100Χ75    ΤΕΜ. 10    10
355    ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ32    ΤΕΜ. 5    5
356    ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ40    ΤΕΜ. 5    5
357    ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ50    ΤΕΜ. 5    5
358    ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ75    ΤΕΜ. 5    10
359    ΤΑΠΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Β.Τ. 6ατμ Φ100    ΤΕΜ. 5    10
360    ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/4 Kgr    ΤΕΜ. 10    10
361    ΚΟΛΛΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 1/2 Kgr    ΤΕΜ. 10    10
362    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ32    ΤΕΜ. 10    5
363    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ40    ΤΕΜ. 10    5
364    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ50    ΤΕΜ. 10    5
365    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ75    ΤΕΜ. 10    5
366    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ100    ΤΕΜ. 10    5
367    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΓΙΑ ΝΤΙΖΑ 10mm ΜΟΝΟ Φ125    ΤΕΜ. 10    5
368    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ32    ΤΕΜ. 10    5
369    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ40    ΤΕΜ. 10    5
370    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ50    ΤΕΜ. 10    5
371    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ75    ΤΕΜ. 10    10
372    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ100    ΤΕΜ. 10    10
373    ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝ. ΜΕ ΣΤΡΙΦΩΝΙ 10mm ΜΟΝΟ Φ125    ΤΕΜ. 10    10
374    ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ DAL    ΤΕΜ. 20    20
375    ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ lamaplast paloma    ΤΕΜ. 15   
376    ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ SPEK    ΤΕΜ. 15   
377    ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ    ΤΕΜ. 20   
378    ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΤΜΟΥ    ΤΕΜ. 5    5
379    ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ    ΤΕΜ 15    5
380    ΒΡΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ ΦΥΤΕΥΤΗ ΔΙΠΛΗ    ΤΕΜ. 30    10
381    ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΒΡΥΣΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 3/4''    ΤΕΜ. 50    50
382    ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΛΕΥΚΟ    ΤΕΜ. 30    40
383    ΝΙΠΤΗΡΑΣ 50 Χ 40    ΤΕΜ 3    5
384    ΝΙΠΤΗΡΑΣ 35 Χ 30    ΤΕΜ 3    3
385    ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΠΙΣΩΣΤΟΜΙΑ    ΤΕΜ. 5    5
386    ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 70 Χ 70    ΤΕΜ. 2    3
387    ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ    ΤΕΜ. 15    10
388    ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΛΕΚΑΝΩΝ 55mm Χ 32mm    ΤΕΜ. 20    20
389    ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝlΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Φ32    ΤΕΜ. 100    100
390    ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΩΝΙΚΑ ΣΥΦΩΝΙΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ40    ΤΕΜ. 100    100
391    ΛΑΣΤΙΧΑ 1/2''    ΤΕΜ. 100    100
392    ΛΑΣΤΙΧΑ 3/4''    ΤΕΜ. 100    100
393    ΛΑΣΤΙΧΑ 1''    ΤΕΜ. 50    100
394    ΛΑΣΤΙΧΑ 1'' 1/4''    ΤΕΜ. 100    50
395    ΛΑΣΤΙΧΑ 1 1/2''    ΤΕΜ. 100    50
396    ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ    ΤΕΜ. 100    100
397    ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 1/2''    ΤΕΜ. 50    50
398    ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΚΩΝΙΚΑ 3/8''    ΤΕΜ. 50    50
399    ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750 ml    ΤΕΜ 20     30
400    ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 10 ΕΚ.    ΤΕΜ 20     20
401    ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 17,5 ΕΚ.    ΤΕΜ 20     20
402    ΦΙΛΤΡΑ ΝΗΜΑΤΟΣ 25 μικρα 25 ΕΚ.    ΤΕΜ 40     20
403    ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 1/2'' (spirovent)    ΤΕΜ. 5    10
404    ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (9bar)    ΤΕΜ. 1   
405    ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ75    Μ 5    5
406    ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ100    Μ 5    5
407    ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ) Φ125    Μ 5    5


Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για μεγαλύτερη ποσότητα, το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια ειδών και β) για μικρότερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.


                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                          ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ
                                               
 

 
Joomla Templates and the Joomla Book