ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Εκτύπωση

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης που είχε μετατραπεί σε αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη μονάδα του ΠΕ.Σ.Υ.Π. Δυτικής Μακεδονίας, με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 1 του Νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ37Α’/2-3-2001), με το νέο νόμο 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) άρθρο 7 παράγραφος 1, μετατρέπεται σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας, διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3329/2005, έχει δικό του προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).


Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Είναι δυναμικότητας 200 οργανικών κλινών (ΦΕΚ 10/9-1-1987) και η ιατρική του υπηρεσία διαρθρώνεται σε παθολογικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό και εργαστηριακό τομέα. Στη Διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου υπάγονται και τρία Κέντρα Υγείας: α) το Κέντρο Υγείας Σερβίων β) το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας και γ) το Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου, καθώς και τα 39 Περιφερειακά Ιατρεία αυτών, καλύπτοντας το επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας των κατοίκων της περιοχής ευθύνης τους.

Το Γ.Ν. σύμφωνα με το επίπεδο περίθαλψης που παρέχει στους χρήστες/ασθενείς, εντάσσεται στην κατηγορία των Γενικών Νοσοκομείων Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, διαθέτει ιατρικά και νοσηλευτικά τμήμα του παθολογικού, χειρουργικού και ψυχιατρικού τομέα, ειδικές μονάδες όπως Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εμφραγμάτων, εργαστήρια, διατομεακά τμήματα (Τ.Ε.Ι, Τ.ΕΠ., Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας), διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες.

Έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Κοζάνης, του Νομού Κοζάνης. Το Νοσοκομείο είναι χτισμένο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Κοζάνης και βρίσκεται επί της οδού ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» είναι χτισμένο σε οικόπεδο 16 στρεμμάτων, ενώ η συνολική δομημένη επιφάνεια όλων των στεγασμένων χώρων του έχει έκταση 10.616 τ.μ., οι οποίοι οικοδομήθηκαν σε διάφορες φάσεις για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του.

Η νομική μορφή και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου διέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθμό 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», είναι Ν.Π.Δ.Δ. και υπόκειται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. Δυτικής Μακεδονίας.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις των: (α) νόμος υπ’ αριθμό 1397/83 «Εθνικό Σύστημα Υγείας», προεδρικό διάταγμα 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων», νόμος υπ’ αριθμό 2519/1997, νόμος υπ’ αριθμό 2889/2001 (Φ.Ε.Κ 37/2-3-2001), νόμος 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) καθώς και από τον Οργανισμό του και τις σχετικές τροποποιητικές του αποφάσεις.

Η περιοχή ευθύνης του Νοσοκομείου περιλαμβάνει: (α) τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, Αιανής, Ασκιού, Βελβεντού, Βερμίου, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελλιμείας, Ελλησπόντου, Καμβουνίων, Κοζάνης, Μουρικίου, Νεάπολης, Πτολεμαϊδας, Σερβίων, Σιάτιστας και Τσοτυλίου (β) και τις κοινότητες Βλάστης, Λιβαδερού, Πενταλόφου.

Η συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων που πλαισιώνουν την ταυτότητα του Νοσοκομείου παρουσιάζεται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»


Eπωνυμία:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
Έδρα:
Κοζάνη
Διεύθυνση:
Μαματσίου 1, ΤΚ 50100
Τηλέφωνο, Fax:
Τηλ: 2461352600
Fax: 2416352618
Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
e-mail:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
www.mamatsio.gr
Νομική Μορφή:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) το οποίο διέπεται από τον νόμο 3329/2005 και υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, εδάφιο 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005)
Έτος Ίδρυσης
1923
Υ.ΠΕ:
3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας
Κέντρα Υγείας (3):
Κ.Υ. Σερβίων, Κ.Υ. Σιάτιστας και Κ.Υ. Τσοτυλίου
Oργανικές κλίνες:
200 κλίνες
Ανεπτυγμένες κλίνες:
2005:
195 (χωρίς Μ.Τ.Ν.)
201 (με Μ.Τ.Ν.)
Ανθρώπινο Δυναμικό:
Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»:
675 Οργανικές, 377 Υπηρετούντες, 298 Κενές
Oργάνωση & Λειτουργία του Νοσοκομείου:
Η οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομείου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθμό: 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005) καθώς και από τον Οργανισμό του
Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Βοηθών Νοσηλευτών
Μαματσίου 6 (απέναντι από το Γ.Ν. Κοζάνης)
Τηλ./fax: 24610 67813

Joomla Templates and the Joomla Book